Datum:

2008-2022 godina

Vrsta radova:

Projektovanje / Izvođenje

Klijent:

Lokacija:

Crna Gora

Izrada glavnog projekta Elektromotornog pogona sa automatikom za garaže u objektima

Predmet projekta je upravljanje sistemima ventilacije i odimnjavanja garaže. Projektovana automatika omogućava praćenje koncentracije CO ili eventualne pojave požara i u skladu sa tim uključuje ventilaciju u odgovarajućem režimu rada. Projektom je predviđeno i povremeno provjetravanje garaže prema određenom algoritmu rada. Projekat se odnosi na garaže u okviru sledećih objekata: 

 • Stambeno – poslovni objekat – garaža na lokaciji UP, br. 77, DUP “Nova Varoš 2”  u saradnji sa Ing Investom, Podgorica
 • Stambeno – poslovni objekat – garaža na lokaciji UP, br. 14, DUP “Momišiči A zona 2”  u saradnji sa Ing Investom, Podgorica
 • kolektivno stambeni objekat sa djelatnostima na lokaciji DUP “Konik -Sanacioni plan” – Izmjene i dopune, Podgorica
 • Apartmansko – turistički objekat u saradnji sa Ing Investom, Budva
 • Hotel 4* (PO-1, PO-2) na lokaciji UP 13.2,  blok 13, kvart 4 u okviru DUP Bečići, KP 1079/1 KO Bečići, Budva
 • Turistički objekat – hotel, Boreta Dragoljub i Boreta Rajko, na lokaciji UP br.1 blok 4 DUP Podkošljun, K.P. 1105/1 i 1105/2 K.O. Budva 
 • Stambeno – poslovni objekat- garaže na lokaciji DUP “Topolica-Bjeliš“ izmjene i dopune, blok 2, zona B,  dio UP 62 kp 5004/18 i 5004/3 KO NOVI BAR, Bar 
 • Hotelska garaža na lokaciji – Urbanističke  parcele  br.5  i  6,  zone  “B”,  podzone 9,  koje  čine  katastarske  parcele  br.30/183  i 30/627  KO  Ulcinjsko  polje,  u  zahvatu  DUP-a „Ulcinjsko polje”, Ulcinj  
 • Objekat višeporodničnog stanovanja sa djelatnostima-garaža u Momišićima, Podgorica
 • Kolekivni stambeni objekat sa djelatnostima, garaža na Zabjelu, Podgorica
 • Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta mješovite namjene – garaža u saradnji sa Ramel d.o.o., Budva
 • Objekat višeporodičnog stanovanja, Podgorica
 •  Stambeno / poslovni objekat faza 1  u saradnji sa Elektro centar Lekić d.o.o., Bar
 • Apartmanski objekat – garažu u Bečićima, Budva
 • Stambeno-poslovni objekat – garaža u Momišićima, Podgorica