Datum:
Septembar, 2016.
Vrsta radova:
Projektovanje
Klijent:
Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora - Opština Kotor
Lokacija:
Kotor, Crna Gora
Tehnicka dokumentacija (1)

Izrada Glavnog projekta automatike i EMP-a za Distributivno vodovodni sistem ka "Ulici 1" prema DUP-u Kostanjice, Kotor

Predmet projekta je automatika, EMP i  daljinsko nadgledanje (SCADA) parametara buster  stanice  za  snadbijevanje  vodom  Kostanjice.
Predviđeno rješenje se bazira na korišćenju PLC uređaja koji upravlja radom pumpi prateći pritisak na potisnom cjevovodu buster postrojenja.
Softver  PLC-a  treba  da  omogući da se šalju  parametri  (pritisak,  protok,…)  postrojenja  putem  GPRS komunikacije SCADA sistemu.  Prilkom projektovanja se vodilo računa da se obezbjedi maksimalna pouzdanost i efikasnost sistema s obzirom na tip objekta i namjenu.